|   | 

About us

ЕВРОСЕРТ СИСТЕМ е орган за независима оценка от трета страна на компетентността на органите за оценка на съответствието (сертифициращи органи), както и за повишаване на ефективността и резултативността на работата на органите за оценка на съответствието (сертифициращи органи).

Нотификацията, която сертифициращият орган получава в ЕВРОСЕРТ СИСТЕМ, е независима оценка на компетентността на сертифициращия орган от трета страна в съответствие с изискванията на стандартите на CASCO с издаване на официално разрешение за извършване на работа в системата в съответствие с установените правила. Нотификацията служи за официално признаване от трета страна на компетентността на сертифициращия орган.

Необходимостта от независима оценка на компетентността на сертифициращ орган от трета страна е установена от международния стандарт ISO/IEC 17000: 2004.

Ефективната система за управление е основна съставка на бизнеса и нейното сертифициране по признат стандарт може да донесе редица ползи.

Сега процесът на сертифициране е още по-добър с нов стандарт за одитори и сертифициращи органи, които сертифицират по стандартите на системата за управление на ISO.

ISO / IEC 17021-1: 2015, Оценка на съответствието - Изисквания към органите, предоставящи одит и сертифициране на системи за управление, Част 1: Изисквания, се отнася до компетентността на самите сертификационни органи и техните одитори. Той се прилага за одита и сертифицирането на всички видове системи за управление с цел повишаване на тяхната стойност за организации от публичния и частния сектор по целия свят. Току-що публикуваният ISO / IEC 17021-1: 2015 заменя второто издание на ISO / IEC 17021: 2011.

Сертифициращите органи, които използват новия ISO / IEC 17021-1, ще могат да осигурят компетентни одитни екипи с подходящи ресурси, следвайки последователен процес и последователно да отчитат резултатите от одита. Освен това ще помогне да се създаде доверие между регулаторите, потребителите, доставчиците и други заинтересовани страни, че сертификатите, издадени от един сертифициращ орган, са ефективно еквивалентни на тези, предлагани от друг.

Одитите и сертификатите за стандартите на системата за управление (MSS) са основен актив за международната търговия и са от съществено значение за дългосрочното здраве на световната икономика. Удостоверявайки съответствието с MSS, сертификатите се използват широко на световните пазари за установяване на доверие между бизнес партньорите и между организациите и техните клиенти, за квалифициране на доставчици във веригите за доставки и като изискване за участие в тръжни поръчки.

Мисията на ЕВРОСЕРТ СИСТЕМ е да повиши ефективността на въвеждането на най-добрите управленски практики в мениджмънта на организации въз основа на изискванията на международните ISO стандарти.

Основното предимство на сертифициращия орган, който получава нотификацията на ЕВРОСЕРТ СИСТЕМ, е, че той получава готови процеси и регламенти, които ще повишат ефективността и резултативността на работата му.

България, гр. Пловдив, ул. Никола Вапцаров, 46 ет. 5
Email: info@euro-cert.net

© 2020 EUROCERT SYSTEM
info@euro-cert.net